За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Новини
Покана за Общо събрание

На 20.11.2015г. от 12:30ч. ще се проведе Общо събрание на Националното сдружение на логопедите в България. Мястото на провеждане е в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади с адрес гр. София, бул. Драган Цанков 21А.

Дневният ред е следният:

 1. Отчет на председателя на НСЛБ;
 2. Финансов отчет на НСЛБ за 2014г.;
 3. Избор на нов управителен съвет на НСЛБ;
 4. Разни

Поканата за Общото събрание може да видите тук.

 


 

 
Сборник X Национална конференция

София, 2-4 октомври 2014г.

Свали от тук


 
Х Национална конференция по логопедия

На 2, 3 и 4 октомври 2014 г. във Витоша Парк Хотел се проведе Х Национална конференция по логопедия под надслов „Много езици, много култури – една комуникация“, „Езикови нарушения“ . Повече от 125 участници присъстваха на събитието. Доклади представиха преподаватели от три университета – Югозападен университет „Неофит Рилски“ /Благоевград/, Нов български университет /София/ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и логопеди от Логопедичен център – София, СБДПЛРДЦП „Св. София“ и Логопедичен център „Логос АБВ“. Участниците имаха възможност да посетят седем уъркшопа, които се проведоха от логопеди, преподаватели и специалисти от Логопедичен център – София, Институт за детско психично здраве, ОС България, Университетска болница „Александровска“, Българска академия на науките, Нов български университет.

 

 


 

 
Работна група за включване на професията логопед в системата на здравеопазването

Председателят на НСЛБ Детелинка Траянова беше включена в работна група към Министерството на здравеопазването. В работната група участват още експерти, консултанти и юристи към дирекциите "Здравна политика", "Нормативно регулиране на системата на здравеопазването" към МЗ и "Достъп до образованието и подкрепа на развитието" към МОН.
В срок до 31.01.2014г. работната група трябва да обсъди постъпилите предложения и да разгледа възможностите за включване на професията логопед в системата на здравеопазването.

 


 
Предложения на НСЛБ относно проект за Закона за образование

Във връзка с разглеждания проект за Закон, уреждащ обществените отношения в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование Националното сдружение на логопедите в България има следните предложения:

 

 1. Разпознаване на децата и учениците с комуникативни нарушения и включването им в допълнителната подкрепа като отделна група.
 2. Стандарт за финансиране на тази дейност.
 3. Включване на превенцията на обучителните трудности в дейността на детските градини.
 4. Изработване на стандарт за превенцията на обучителните трудности.
 5. Ревизия на съществуващата нормативна уредба за дейност на логопедичните заведения в дирекциите на «Народната просвета» и приемането им за стандарт за логопедична дейност.
 6. Центровете за подкрепа за личностно развитие, изпълняващи превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици да се наричат ЛОГОПЕДИЧНИ ЦЕНТРОВЕ.
 7. Разкриване на логопедични кабинети към училища и детски градини
 8. Нормативната уредба за организация и функциониране на логопедичната дейност в системата на народната просвета, включително на логопедичните  ценрове, а и на всички останали, да се осъществява от МОН.

 Мотивите на НСЛБ, подкрепящи горните искания може да четете тук. 
Статут на логопедите в Закона за здравето

НСЛБ отправи мотивирано искане до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, председателя на комисията по здравеопазване на Народното събрание  г-жа Нигяр Сахлим Джафер и омбудсмана Константин Пенчев за регламентиране на статута на логопедите в Република България в Закона за здравето.

Писмото на НСЛБ може да четете тук.


 


 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади