Как да стана член

Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. То е индивидуално или групово.

Членовете са редовни, асоциирани и почетни.
 
Редовни членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат български граждани, физически лица – дипломирани логопеди (минимум бакалавърска степен 4 години, 240 кредита според Болонския процес снадграждаща магистратура по логопедия и/или заварено положение до 30.06.2011г. и след тази дата с код 2266), които имат доказана практика, приемат Устава на НСЛБ и са съгласни да работят за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО.
 
Редовни членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат и юридически лица с предмет на дейност, свързана с логопедична превенция, диагностика, терапия, консултация на комуникативни нарушения и гълтане.
 
 Асоциирани членове в СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат:
  • Студенти по логопедия, които продължават този вид членство до навършване на 2 години практика
  • Лица, завършили логопедия или дефектология, но не практикуващи по код 2266.
 
Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание и заплащат по-нисък членски внос, който се определя с предложение на Управителния съвет и с решение на Общото събрание.
 
 СДРУЖЕНИЕТО приема почетни членове, български и чуждестранни лица с особени заслуги в логопедията. Решението за приемане на почетни членове се внася от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО и се приема Общото събрание.
Почетните членове нямат право на глас в Общото събрание и не заплащат членски внос.
 
Кандидатът за член на сдружението - физическо лице; подава до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО заявление за приемане за член, с което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на НСЛБ, и го придружава с документи, удостоверяващи правоспособността и квалификацията му  - копие от дипломи.
 
Кандидатът за член на СДРУЖЕНИЕТО – юридическо лице подава до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО заявление за приемане за член,с което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на НСЛБ, и го придружава с документи, удостоверяващи извършваната от него дейност в съответствие с изискванията на Устава.Заявлението се придружава от актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от 3 месеца от момента на заявяване на желание за членство.