Работна група за включване на професията логопед в системата на здравеопазването
За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Работна група за включване на професията логопед в системата на здравеопазването

Председателят на НСЛБ Детелинка Траянова беше включена в работна група към Министерството на здравеопазването. В работната група участват още експерти, консултанти и юристи към дирекциите "Здравна политика", "Нормативно регулиране на системата на здравеопазването" към МЗ и "Достъп до образованието и подкрепа на развитието" към МОН.
В срок до 31.01.2014г. работната група трябва да обсъди постъпилите предложения и да разгледа възможностите за включване на професията логопед в системата на здравеопазването.

 


 
 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади