Логопедия

 

Screen-Shot-2012-11-09-at-11.15.32-PM

Логопедът е професионално отговорен за превенцията, оценката, лечението и научното изследване на човешката комуникация и свързаните с нея разстройства.Човешката комуникация обхваща разбирането и възпроизвеждането на устния и писмения език, както и формите на невербална комуникация.

 

Говорният и езиков терапевт има следните задължения:

 

Превенция

Логопедът работи на всеки етап за предотвратяване на развитието на комуникативните разстройства чрез:

 • обучение, тренинги и информация за работещите в сферата на общественото здраве
 • провеждане на проверовъчни процедури, предназначени за ранно откриване на разстройствата при деца и възрастни
 • всяка друга дейност, подходяща за клиентите и тяхната среда

Диагностика

 Диагностиката изисква задълбочено оценяване на функционалните и други аспекти на комуникативните способности и промяната, настъпваща в тях, при различните клиенти. Трябва да се вземат предвид специфичните нужди на клиентите и тяхното социално обкръжение.

Оценяването е пръдължителен процес и често включва сътрудничество с други научни дисциплини.

Говорният е езиков терапевт стига до диагноза чрез обективни тестове и клинично наблюдение, след което изказва хипотеза за същността и продължението на необходимата интервенция.

 

Терапия

Терапевтичната намеса може да е директна или индиректна. Тя включва терапия, рехабилитация и повторна интеграция към социалния живот, както и ранна интервенция, напътствия и консултации.

Говорната и езикова терапия се стреми да доведе клиента до най-високо възможно ниво на функциониране и комуникация. Възрастта не е от значение, тъй като разстройствата могат да се появят на всеки момент от живота на човек и могат да бъдат както еволюционни, така и придобити.

Съществена част от интервенцията е оценката на нейната резултатност.

Логопедичната терапия включва сътрудничество в широк мултидисциплинарен контекст.

Логопедът извършва терапия в следните области:

 • Разстройстна на артикулацията
 • Говорни нарушения
 • Гласови нарушения
 • Нарушения на говоримия език
 • Нарушения на писмения език /дислексия, дисортография, дисграфия/
 • Разстройства, засягащи математическите способности и логическото мислене
 • Ранно обучение и терапия на множество различни нарушения в ранна детска възраст
 • Обучение на хора с нарушен слух да говорят и езикова терапия за лица с импланти
 • Терапия на афазия и други езикови и говорни нарушения от неврологичен произход
 • Хранителна терапия и терапия на гълтане
 • Терапия при засягане на евстахиевата тръба, която засяга езика и говора
 • Поддържаща терапия за лица с церебрална парализа с нарушения на говора  и езика

 

Повече за професионалния профил на логопеда може да прочетете тук

Подробна информация за говорната и езикова терапия може да намерите тук